مرور برچسب

Fiber Dispersion

پاشندگی در فیبر های نوری Fiber Dispersion

یکی از فاکتورهای اصلی در محدود کردن انتقال اطلاعات از طریق فیبر نوری پاشندگی می باشد. در این مقاله در باره موضوع پاشندگی رنگی که یکی از انواع پاشندگی Fiber Dispersion می باشد به طور مفصل بحث خواهد شد.