مرور برچسب

Disable Virtual Machine Swap File (.vswp)

غیرفعال کردن Swap فایل ماشین مجازی (.vswp)

در این پست میخواهیم به شما آموش غیرفعال کردن فایل های .vswp را قرار دهیم زیرا ممکن است شما به دلیل محدودیت فضا دوست داشته باشید از این فایل ها استفاده نکنید. زمانیکه یک ماشین مجازی یا VM را روشن می کنید، فرآیند Memory Swap File انجام می شود…