مرور برچسب

802.1X

معرفی استاندارد 802.1X

استاندارد IEEE 802.1X استانداردي است براي شبکه هاي مبتني بر پورت PNAC - port-based Network Access Control و بخشي ازگروه پروتکل هاي استاندارد IEEE 802.1 را که از پروتکل هاي شبکه است را تشکيل مي دهد و هدف از ارائه اين استاندارد بهبود شبکه…