مرور برچسب

کاربران

کاربران شبکه و ایرادهای بنی اسرائیلی و تجربیات پشتیبان شبکه

این مقاله را در حقیقت فقط برای متخصصین شبکه خصوصا متخصصین شبکه در ایران نوشته ام ولی بعضی از آنها می تواند برای افراد دیگری که با گروه کارمندان سر و کار دارند نیز مفید باشد. ماجرا از آنجا شروع می شود که متوجه می شوید فرد یا افرادی خاص…