مرور برچسب

پاشندگی در فیبر نوری

پاشندگی در فیبر های نوری Fiber Dispersion

یکی از فاکتورهای اصلی در محدود کردن انتقال اطلاعات از طریق فیبر نوری پاشندگی می باشد. در این مقاله در باره موضوع پاشندگی رنگی که یکی از انواع پاشندگی می باشد به طور مفصل بحث خواهد شد.