مرور برچسب

نصب نگیوس‌پای

رزبری‌پای، به‌عنوان ابزار پایش شبکه

پایش «Monitoring» شبکه عملی برای مشاهده وضعیت یک سیستم که برای مثال خدمتگزار و یا پایگاه اینترنتی است؛ به طوری که ممکن است در هر لحظه اوضاع گوناگونی داشته باشد. با استفاده از ابزارهای پایشگر شبکه به راحتی خواهید توانست تا شبکه‌ای را از نظر…