مرور برچسب

معرفی و روش کار Kerberos

کربروس (Kerberos) چیست؟

کربروس Kerberos دو نوع نام اصلی Principal Names مختلف را تعیین یا مشخص میکند. این دو نام اصلی مختلف، یکی User Principal Name – UPN است و دیگری Service Principal Name – SPN میباشد.