مرور برچسب

فیبر نوری کانالی

معرفی انواع کابل های فیبرنوری

در مقاله زیر ساختار انواع کابل فیبر نوری مانند کابل های خاکی ‎Optical Buried Unfilled Cable - OBUC‏ کابل های کانالی Optical Conduit Unfilled Cable - OCUC‏ و کابل های هوایی Optical Self Support Cable - OSSC‏ را بررسی می کنیم.