مرور برچسب

شروع در Powershell

قسمت دوم: مدیریت با Powershell

cmdletها روی اشیاء در یک فضای نامی (Namespace) عمل می کنند. به عنوان مثال یک folder روی disk یک namespace است. این فضاهای نامی توسط Provider (فراهم آورنده) ساخته می شوند. به عنوان مثال File System دارای یک Provider است که به این ترتیب می…

قسمت اول: مدیریت با Powershell

Powershell یک رابط متنی بر اساس دستور مبتنی بر وظیفه است که از زبان های اسکریپی پشتیبانی به عمل می آورد. به جهت سهولت این ابزار جهت مدیریت روی Windows Server توصیه می شود. دستورات Powershell را cmdlets می گوییم و با استفاده از این ابزار قصد…