مرور برچسب

اطلاعات و پیش نیاز های بکاپ

پشتیبان‌گیری، پیش نیازها

تهیه نسخه‌های پشتیبان همیشه از یکی از مهم‌‌‌ترین اولویت‌های یک سازمان، نهاد یا شرکت برای مقابله با مشکلات در سیستم‌هاست. برای تنظیم و تهیه نسخه پشتیبان باید یک شیوه‌نامه تهیه کرد. برای پیاده‌‌سازی یک ساختار نظام‌مند به منظور تهیه نسخه‌های…