دستورات جدید esxcli در vSphere 6.5

0 1,105
Telegram_GEEKBOY

در vSphere 6.5 رابط خط فرمان esxcli با دستورات جدید و توسعه دستورات قبلی بهبود یافته شده است در این مطلب این دستورات را به صورت مختصر بررسی خواهیم کرد عمده دستورات اضافه شده در دسته های زیر قرار گرفته اند.

دستورات جدید esxcli در vSphere 6.5 

 

  • پیکربندی USB passthrough
  • پیکربندی و نمایش وضیعت دیوایس های NVMe
  • بررسی صحت امضای VIB
  • نمایش قابلیت های اداپتور استورج
  • نمایش ظزفیت دیوایس ها
  • پیکربندی قابلیت UNMAP در VMFS6
  • پیکربندی iSCSI Target در VSAN 6.5
  • پیکربندی مقدار coalesce و queue کارت شبکه
  • پیکربندی WBEM

esxcli device driver list

این دستور دیوایس های شبکه و استوریج را با درایور های آنها نمایش می دهد درایورهای مربوط به شبکه با دستور esxcli network nic list و درایو های مربوط به شبکه با دستور esxcli storage core adapter list نیز نمایش داده می شوند ولی این دستور به صورت یکجا کلیه دیوایس ها را نمایش می دهد.

# esxcli device driver list
Device Driver Status KB Article
------- ------ ------ ----------
vmhba0 nvme normal
vmnic0 ne1000 normal
vmhba32 vmkusb normal

esxcli graphics

در Namespace مربوط به گرافیک 4 دستور جدید توسعه یافته شده اند این دستورات قابلیت نمایش و تنظیم ویژگی‌های کارت‌های گرافیک را فراهم می‌کنند این دستورات به شکل زیر هستند.

esxcli graphics device stats list
esxcli graphics host get
esxcli graphics host refresh
esxcli graphics host set
# esxcli graphics device stats list
0000:00:02.0
Vendor Name: Intel Corporation
Device Name: Iris Pro Graphics 580
Driver Version: None
Utilization (%): 0
Memory Used (%): 0
 Temperature: 0 degrees Celsius

# esxcli graphics host get
Default Graphics Type: Shared
 Shared Passthru Assignment Policy: Performance

# esxcli graphics host set --help
Usage: esxcli graphics host set [cmd options]

Description:
set Set host graphics propertiess.

Cmd options:
--default-type= Host default graphics type.
--shared-passthru-assignment-policy=
Shared passthru assignment policyy.

esxcli hardware usb passthrough

این دستور امکان فعال کردن passthrough را برای دیوایس های USB فراهم می کند این دستور اطلاعات دیوایس ها را به صورت “Bus:Dev:vendorId:productId” دریافت کرده و برای اعمال نیاز به این دارد که سرویس usbarbitrator در حالت اجرا باشد دستورات اضافه شده در این بخش به شکل زیر هستند.

esxcli hardware usb passthrough device list
esxcli hardware usb passthrough device enable
esxcli hardware usb passthrough device disable
esxcli hardware usb passthrough device list
Bus Dev VendorId ProductId Enabled Can Connect to VM Name
--- --- -------- --------- ------- ----------------- ----------------------------------------------------------------
2 2 b95 1790 false yes ASIX Electronics Corp. AX88179 Gigabit Ethernet
2 3 b95 1790 false yes ASIX Electronics Corp. AX88179 Gigabit Ethernet
1 2 930 6545 false yes Toshiba Corp. Kingston DataTraveler 102 Flash Drive / HEMA Flash
1 3 8087 a2b true yes Intel Corp.

# esxcli hardware usb passthrough device enable -d 2:2:b95:1790

esxcli nvme

یک namespace جدید برای مدیریت دیوایس های از نوع NVMe می باشد دستورات اضافه شده در این بخش به شکل زیر هستند.

esxcli nvme device feature [aec|ar|er|ic|ivc|nq|pm|tt|vwc|wa] [set|get]
esxcli nvme device firmware ctivate
esxcli nvme device firmware download
esxcli nvme device get
esxcli nvme device list
esxcli nvme device log [error|fwslot|smart]   get
esxcli nvme device namespace [format|get|list]
esxcli nvme driver loglevel set
# esxcli nvme device list
HBA Name Status Signature
-------- ------ ---------------------
vmhba0 Online nvmeMgmt-nvme00610000

# esxcli nvme device get -A vmhba0
Controller Identify Info:
PCIVID: 144d
PCISSVID: 144d
Serial Number: S2GLNCAH104752J
Model Number: Samsung SSD 950 PRO 256GB
Firmware Revision: 1B0QBXX7
Recommended Arbitration Burst: 2
IEEE OUI Identifier: 002538
Controller Associated with an SR-IOV Virtual Function: false
Controller Associated with a PCI Function: true
NVM Subsystem May Contain Two or More Controllers: false
NVM Subsystem Contains Only One Controller: true
NVM Subsystem May Contain Two or More PCIe Ports: false
NVM Subsystem Contains Only One PCIe Port: true
Max Data Transfer Size: 5
Controller ID: 1
Version: 0.0
RTD3 Resume Latency: 0 us
RTD3 Entry Latency: 0 us
Optional Namespace Attribute Changed Event Support: false
Namespace Management and Attachment Support: false
Firmware Activate and Download Support: true
Format NVM Support: true
Security Send and Receive Support: true
Abort Command Limit: 7
Async Event Request Limit: 3
Firmware Activate Without Reset Support: false
Firmware Slot Number: 3
The First Slot Is Read-only: false
Command Effects Log Page Support: false
SMART/Health Information Log Page per Namespace Support: true
Error Log Page Entries: 63
Number of Power States Support: 4
Format of Admin Vendor Specific Commands Is Same: true
Format of Admin Vendor Specific Commands Is Vendor Specific: false
Autonomous Power State Transitions Support: true
Warning Composite Temperature Threshold: 0
Critical Composite Temperature Threshold: 0
Max Time for Firmware Activation: 0 * 100ms
Host Memory Buffer Preferred Size: 0 * 4KB
Host Memory Buffer Min Size: 0 * 4KB
Total NVM Capacity: 0x0
Unallocated NVM Capacity: 0x0
Access Size: 0 * 512B
Total Size: 0 * 128KB
Authentication Method: 0
Number of RPMB Units: 0
Max Submission Queue Entry Size: 64 Bytes
Required Submission Queue Entry Size: 64 Bytes
Max Completion Queue Entry Size: 16 Bytes
Required Completion Queue Entry Size: 16 Bytes
Number of Namespaces: 1
Reservation Support: false
Save/Select Field in Set/Get Feature Support: true
Write Zeroes Command Support: true
Dataset Management Command Support: true
Write Uncorrectable Command Support: true
Compare Command Support: true
Fused Operation Support: false
Cryptographic Erase as Part of Secure Erase Support: true
Cryptographic Erase and User Data Erase to All Namespaces: false
Cryptographic Erase and User Data Erase to One Particular Namespace: true
Format Operation to All Namespaces: false
Format Opertaion to One Particular Namespace: true
Volatile Write Cache Is Present: true
Atomic Write Unit Normal: 255 Logical Blocks
Atomic Write Unit Power Fail: 0 Logical Blocks
Format of All NVM Vendor Specific Commands Is Same: true
Format of All NVM Vendor Specific Commands Is Vendor Specific: false
Atomic Compare and Write Unit: 0
SGL Length Able to Larger than Data Amount: false
SGL Length Shall Be Equal to Data Amount: true
Byte Aligned Contiguous Physical Buffer of Metadata Support: false
SGL Bit Bucket Descriptor Support: false
 SGL for NVM Command Set Support: false

esxcli software vib signature verify

این دستور برای بررسی صحت امضای تمامی بسته های نصب شده بر روی ESXi مورد استفاده قرار می گیرد در خروجی این دستور نام، نسخه، سازنده و acceptance level هر یک از بسته ها نمایش داده می شود.

esxcli storage core adapter capabilities list

این دستور قابلیت های HBA های از نوع SCSI را نمایش می دهد.

# esxcli storage core adapter capabilities list
vmhba0
Handles Second-Level-LUNs: false
Supports Data Integrity: false
Provides Own Completion Worlds: true
 Handles Sense Data in Good and Error Conditions: false

vmhba64
Handles Second-Level-LUNs: true
Supports Data Integrity: false
Provides Own Completion Worlds: true
 Handles Sense Data in Good and Error Conditions: true

esxcli storage core device capacity list

این دستور ظرفیت هر یک از دیوایس های استورج را به همراه hysical Blocksize,Logical Blocksize, Logical Block Count، سایز و فرمت آن ها نمایش می دهد.

# esxcli storage core device capacity list
Device Physical Blocksize Logical Blocksize Logical Block Count Size Format Type
------------------------------------- ------------------ ----------------- ------------------- ---------- -----------
naa.6589cfc00000001917172ff67b90be59 131072 512 104857600 51200 MiB Unknown
naa.6589cfc0000000572b71f35019e9c31f 131072 512 838860800 409600 MiB Unknown
naa.6589cfc000000ed999506ae18cee259a 131072 512 1073741824 524288 MiB Unknown
naa.6589cfc000000c104ad79fde586c49a9 131072 512 838860800 409600 MiB Unknown
mpx.vmhba32:C0:T0:L0 512 512 30489408 14887 MiB 512n
t10.NVMe____Samsung_SSD_950_PRO_256GB 4096 512 500118192 244198 MiB 512e
naa.6589cfc000000656da382d1be31512d2 131072 512 1073741824 524288 MiB Unknown

esxcli storage core device latencythreshold

دستورات این بخش مقدار latencythreshold را نمایش داده و همچنین امکان تنظیم این مقدار نیز فراهم شده است.

# esxcli storage core device latencythreshold list
Device Latency Sensitive Threshold
------------------------------------- ---------------------------
naa.6589cfc00000001917172ff67b90be59 0 milliseconds
naa.6589cfc0000000572b71f35019e9c31f 0 milliseconds
naa.6589cfc000000ed999506ae18cee259a 0 milliseconds
naa.6589cfc000000c104ad79fde586c49a9 0 milliseconds
mpx.vmhba32:C0:T0:L0 0 milliseconds
t10.NVMe____Samsung_SSD_950_PRO_256GB 0 milliseconds
naa.6589cfc000000656da382d1be31512d2 0 milliseconds

esxcli storage core device latencythreshold set --help
Usage: esxcli storage core device latencythreshold set [cmd options]

Description:
set Set device's latency sensitive threshold (in milliseconds). 
If IO latency exceeds the threshold, new IOs will use default IO schedulerr.

Cmd options:
-d|--device=<str> Select the device to set its latency 
sensitive threshold. (required)
--latency-sensitive-threshold=<long> Set device's latency sensitive threshold
(in milliseconds). (requiredd)

esxcli storage vmfs reclaim config

نسخه جدید VMFS که با عدد 6 شناخته می شود از قابلیت UNMAP پشتیبانی می کنند با استفاده از دستورات این بخش می توان این قابلیت را پیکربندی کرد.

# esxcli storage vmfs reclaim config get -l Datastore
Reclaim Granularity: 1048576 Bytes
 Reclaim Priority: low

# esxcli storage vmfs reclaim config set --help
Usage: esxcli storage vmfs reclaim config set [cmd options]

Description:
 set Set space reclamation configuration parameters

Cmd options:
-g|--reclaim-granularity=<long>
Minimum granularity of automatic space reclamation in bytes
-p|--reclaim-priority=<str>
Priority of automatic space reclamation. Supported options are [none, low, medium, high].
-l|--volume-label=<str>
The label of the target VMFS volume.
-u|--volume-uuid=<str>
The uuid of the target VMFS volumee.

esxcli system stats installtime get

این دستور زمان و تاریخ نصب ESXi را نمایش می‌دهد به هنگام اعمال به‌روزرسانی‌های جدید این مقدار تغییر نخواهد کرد ولی اگر از نسخه های قبلی به نسخه 6.5 به روز رسانی کرده باشید این مقدار برابر با زمان و تاریخ به روز رسانی خواهد بود.

# esxcli system stats installtime get
2016-11-15T13:08:42

esxcli system wbem

این بخش شامل دستورات زیر برای نمایش و پیکربندی WEBM می باشد.

esxcli system wbem get

esxcli system wbem set

esxcli system wbem provider list

esxcli system wbem provider set

esxcli vsan iscsi

VSAN 6.5 قابلیت iSCSI Target را برای استفاده سرورهای فیزیکی و مجازی فراهم کرده است دستورات این بخش برای پیکربندی این قابلیت به شکل زیر هستند.

esxcli vsan iscsi defaultconfig

esxcli vsan iscsi homeobject [create|delete]
esxcli vsan iscsi homeobject [get|set]
esxcli vsan iscsi initiatorgroup [add|get]
esxcli vsan iscsi initiatorgroup initiator [add|remove]
esxcli vsan iscsi initiatorgroup [list|remove]
esxcli vsan iscsi status [get|set]
esxcli vsan iscsi target [add|get|list]
esxcli vsan iscsi target [lun add|get|list|remove|set]
esxcli vsan iscsi target [remove|set]

esxcli network nic coalesce/queue

دستورات این بخش برای نمایش و پیکربندی مقادیر coalesce و queue کارت شبکه به کار می روند این دستورات به شکل زیر هستند.

esxcli network nic coalesce get
esxcli network nic coalesce high get
esxcli network nic coalesce high set
esxcli network nic coalesce low get
esxcli network nic coalesce low set
esxcli network nic queue count get
esxcli network nic queue count set
esxcli network nic queue filterclass list
esxcli network nic queue loadbalancer list
esxcli network nic queue loadbalancer set
# esxcli network nic coalesce get
NIC RX microseconds RX maximum frames TX microseconds TX Maximum frames Adaptive RX Adaptive TX Sample interval seconds
------ --------------- ----------------- --------------- ----------------- ----------- ----------- -----------------------
vmnic0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
vusb0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
vusb1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

# esxcli network nic coalesce high set --help
Usage: esxcli network nic coalesce high set [cmd options]

Description:
set Set parameters to control the behavior of a NIC when it sends or receives packets at high packet ratee.

Cmd options:
-p|--pkt-rate= The high packet rate measured in number of packets per second. When packet rate is above thiss parameter, the RX/TX coalescing parameters
configured by this command are used.
-R|--rx-max-frames=
The maximum number of RX packets to delay an RX interrupt after they arrive under high packet ratee conditions.
-r|--rx-usecs= The number of microseconds to delay an RX interrupt after a packet arrives under high packett rate conditions.
-T|--tx-max-frames=
The maximum number of TX packets to delay an TX interrupt after they are sent under high packet ratee conditions.
-t|--tx-usecs= The number of microseconds to delay a TX interrupt after a packet is sent under high packet ratee conditions.
-n|--vmnic= Name of the vmnic for which parameters should be set. (requiredd)

# esxcli network nic queue count get
NIC Tx netqueue count Rx netqueue count
------ ----------------- -----------------
vmnic0 1 1
vusb0 0 0
vusb1 0 0


دستورات جدید esxcli در vSphere 6.5

گیگ بوی مرجع مقالات و نرم افزارهای شبکه

منبع technet24
ارسال یک نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.